$(function(){ dataAnimate(); (function($,lanno){ if(lanno === "" || lanno === "default"){ return ''; } $(".w-languege").each(function(){ $(this).find("a").each(function(){ if($(this).data("lanno") === lanno){ $(this).addClass("cur"); }else{ if($(this).hasClass("cur")){ $(this).removeClass("cur"); } } }); }); })(jQuery,"cn"); });
工程类型有哪些j9九游会-真人游戏第一品牌

  工程种别便是工程的分类,专业工程种别大类有:衡宇开发工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、农林工程、铁途工程、公途工程、口岸与航道工程、航天航空工程游会-真人游戏第一品牌、通讯工程、市政公用工程、机电安置工程。

  3、桩根蒂工程●,自然地基上的浅根蒂,不行满意开发物和修建物的安祥请求,而采用的一种深根蒂●◆。

  4、只身土石方工程,开发物,修建物,市政办法等根蒂土石方以外的,只身编制概预算的土石方工程。

  1、工业开发工程●◆工程类型有哪些j9九,从事物质坐褥和直接为物质坐褥任事的开发工程,装点工程工程类型有哪些j9九游会-真人游戏第一品牌。,开发物主体构造告终后◆,正在主体构造外貌举行抹灰●,镶贴,铺挂面层等。

  2、民用开发工程◆,直接用于满意人们物质和文明生计需求的非坐褥性开发物,修建物工程j9九游会-真人游戏第一品牌,工业与民用开发配套且独立于工业与民用开发工程的修建物或独立具有其功效的修建物。

if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }